ระบบประปาและสุขาภิบาล
Plumbing and Sanitary Systems

บริษัทเป็นหนึ่งในผู้นำของผู้ออกแบบและติดตั้งระบบสุขาภิบาลที่มีคุณภาพสูง

  • รับงานติดตั้งท่อน้ำภายในอาคารทุกระบบ
  • รับงานรื้อท่อน้ำ/เปลี่ยนท่อน้ำภายในอาคารทุกระบบ
  • รับงานติดตั้งปั๊มน้ำทุกชนิด
  • รับงานติดตั้งสุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำทุกชนิด
  • รับงานติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียภายในอาคาร